Akcja promocyjna „Pozwól nam otulić Twoje dziecko”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “Pozwól nam otulić Twoje dziecko”

§ 1. ZASADY OGÓLNE I DEFINICJE

1. Organizatorem Akcji “Pozwól nam otulić Twoje dziecko” jest BDG PRODUKCJA SP Z O.O. Z siedzibą w Poczesnej 42-262 przy ulicy Warszawska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581341, posiadająca NIP: 5732856803, REGON: 362773470, reprezentowana przez: Członek Zarządu BDG PRODUKCJA SP Z O.O. : (dalej: „Organizator”).

2. Określenia użyte w Regulaminie od dużej litery oznaczają:

2.1. „Fanpage” – prowadzony przez Organizatora profil „Espiro” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/ EspiroEU oraz profil @espiro_official na Instagramie,

2.2. „Akcja promocyjna” – akcja promocyjna “Pozwól nam otulić Twoje dziecko” którego dotyczy niniejszy Regulamin;

2.3. „Regulamin” – niniejszy regulamin Akcji promocyjnej “Pozwól nam otulić Twoje dziecko”;

2.4. „Uczestnik” – osoba, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa i wzięła udział w Akcji promocyjnej;

2.5. „Upominek” – kocyk bambusowy, sygnowany logiem espiro.

3. Akcja promocyjna nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W szczególności udział i spełnienie warunków Akcji promocyjnej zależy od indywidualnych starań uczestników.

4. Upominki w Akcji promocyjnej zapewnia Organizator.

5. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla wszystkich potencjalnych Uczestników w wersji elektronicznej na www.espiro.pl

 

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA oraz PRODUKTY OBJĘTE AKCJĄ PROMOCYJNĄ

 1. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 01.09.2023 r. i kończy się w dniu 24.09.2023 r., z zastrzeżeniem § 6 pkt 4 Regulaminu.
 2. Akcja promocyjna obejmuje łącznie nie więcej niż 100 sztuk produktu Organizatora, tj. wózek dziecięcy YOGA.
 3. Akcja promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Fanpage.
 4. Akcja promocyjna polega na przekazaniu (wysłaniu) 100 uczestnikom Upominków, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

  § 3. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z Regulaminem i akceptują jego treść.
 2. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby uprawione do reprezentacji Organizatora oraz pracownicy, członkowie organów i inne osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji promocyjnej.
 3. Udział w Akcji promocyjnej i związane z nim podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 § 4. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, Uczestnik - w okresie trwania Akcji promocyjnej - powinien kolejno:

1.1. Dokonać zakupu nowego wózka YOGA.

1.2. Być lub zostać czynnym obserwatorem (followersem) co najmniej jednego z social mediów organizatora Akcji promocyjnej.

1.3. Na swoich social mediach opublikować zdjęcie wózka YOGA, w formie posta, reelsa lub relacji z oznaczeniem oficjalnych kont organizatora akcji promocyjnej, poprzez oznaczenie @Espiro (na Facebooku) lub @espiro_official. W chwili publikacji, konto Uczestnika musi być publiczne.

1.4. Przesłać dowód zakupu wózka YOGA do Organizatora w wiadomości prywatnej w social mediach (Facebook lub Instagram).

 1. Organizator dokona weryfikacji spełnienia warunków udziału w Akcji promocyjnej oraz kolejności zgłoszeń.  Pierwszych 100 Uczestników, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia i spełnią warunki określone niniejszym Regulaminem otrzyma upominek.
 2. Osoby, które będą uprawnione do odbioru upominku zostaną powiadomione przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości prywatne na social mediach. Uczestnicy są zobowiązani skontaktować się w wiadomości prywatnej na social mediach, celem przekazania danych wysyłkowych (adresu na terenie kraju i numeru telefonu kontaktowego).
 3. Zgłoszenie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

 § 5. UPOMINKI

 1. W Akcji promocyjnej przewidziane jest przekazanie 100 upominków, w postaci bambusowych kocyków, sygnowanych logo espiro.
 2. Celem udokumentowania wydania Upominków oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od przekazanego Upominku, Organizator zwróci się do zwycięzcy o podpisanie protokołu wydania Upominku oraz podanie niezbędnych danych osobowych do sporządzenia takiego protokołu (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu do kontaktu). Wypełnienie oraz podpisanie protokołu w czasie przekazywania Upominku przez kuriera jest warunkiem koniecznym do jego odebrania. Biorąc udział w Akcji promocyjnej, Uczestnik akceptuje potrącenie kwoty, o której mowa powyżej, celem odprowadzenia jej na poczet należnego podatku dochodowego.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty jakichkolwiek sum pieniężnych w związku z przekazaniem upominku lub w miejsce Upominku.  Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty nagrody pieniężnej.
 4. Upominki są wydawane kurierem, w postaci przesyłki na adres podany przez uczestnika Organizatorowi. Wydanie Upominku nastąpi w terminie 30 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od potwierdzenia przyznania prawa do uzyskania Upominku.

 § 6. PRAWA ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji promocyjnej Uczestników, których działania w ramach Akcji promocyjnej naruszają prawo, dobre obyczaje lub Regulamin, w szczególności zaś Uczestników, którzy:

1.1. Umieszczają w ramach Akcji promocyjnej treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć, rasę, poglądy religijne, narodowość lub pochodzenie etniczne, propagujące ideologie totalitarne, zawierające wulgaryzmy lub naruszające prawa osób trzecich.

1.2. Wypełniając warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej naruszające dobra osobiste Organizatora lub osób trzecich.

 1. Z Akcji promocyjnej wykluczone zostaną osoby, których działania na social mediach zostają usunięte przez Facebook z powodu naruszenia regulaminu Facebook lub niezgodności ze standardami społeczności Facebook dostępnymi pod adresem URL: https://www.facebook.com/communitystandards/ i Instagram, z powodu naruszenia regulaminu Instargram lub niezgodności ze standardami społeczności Instagram dostępnymi pod adresem URLhttps://pl-pl.facebook.com/help/instagram/477434105621119
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Akcji Promocyjnej, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania dodatkowych informacji dotyczących jego udziału w Akcji promocyjnej, jeżeli takie informacje są niezbędne do usunięcia powstałych wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Akcji promocyjnej.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Akcji Promocyjnej w każdym czasie, przy czym o zakończeniu akcji promocyjnej przed upływem okresu określonego w § 2 pkt. 1 Regulaminu powiadomi za pośrednictwem social Medów.

 § 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest BDG PRODUKCJA SP Z O.O. Z siedzibą w Poczesnej 42-262 przy ulicy Warszawska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581341, posiadająca NIP: 5732856803, REGON: 362773470, reprezentowana przez: Członek Zarządu BDG PRODUKCJA SP Z O.O.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy e-mailowo na adres: marketing@babydesign.eu, telefonicznie pod numerem: +48 34 360 46 64, listownie na adres ul. Warszawska 8, 42-262 Poczesna lub poprzez kontakt osobisty w siedzibie ul. Warszawska 8, 42-262 Poczesna

2. Administrator przetwarza dane osobowe:

1. W celu realizacji Akcji promocyjnej, w tym wydania Upominków. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego 2016/679 o Ochronie Danych – RODO), polegający na wykonaniu zobowiązań Organizatora wynikających z przyrzeczenia publicznego.

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, otrzymania upominku lub rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

3. Uczestnikom Akcji promocyjnej przysługuje:

3.1. prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

3.2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w odniesieniu do przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu);

3.3. prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – jeśli Uczestnik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo, w tym RODO.

4. Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania Akcji promocyjnej, a po jego zakończeniu i wydaniu Upominków oraz rozpatrzeniu reklamacji dane będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z udziałem w Akcji promocyjnej lub złożoną reklamacją.

5. W związku z prowadzeniem Akcji promocyjnej zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa profilu), dowód zakupu wózka YOGA oraz adres e-mail, telefon, adres zamieszkania.

6. Zgodnie z zasadami serwisu Facebook i Instagram, Organizator informuje, że dane zbierane bezpośrednio od Uczestników są gromadzone przez Organizatora, a nie przez serwis Facebook.

 § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje na temat Akcji promocyjnej można uzyskać, kontaktując się z koordynatorem Akcji promocyjnej pod adresem e-mail: marketing@babydesign.eu

2. Niniejszy Akcja promocyjna nie jest sponsorowana, prowadzona, administrowana przez Facebook i Instargram, ani współprowadzona z Facebook lub Instargarm, lub z nim związany. Organizator informuje, zgodnie z wymaganiami serwisu Facebook i Instagram, że Facebook i Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników w związku z Akcją promocyjną. Odpowiedzialność tę, w szczególności odpowiedzialność za wydanie Upominków, ponosi Organizator.

3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Instagram #Espiro

Zapisz się do newslettera

Dowiedz się jako pierwszy o nowościach, limitowanych kolekcjach, promocjach, wydarzeniach!

Espiro częścią Baby Design Group

© 2019 | Espiro

Espiro częścią Baby Design Group

Created by Funktional